ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಬಣ್ಣ ರಿಬ್ಬನ್ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ