ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ