ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಭರ್ತಿ ಯಂತ್ರ